De bouw verduurzaamt

0
1948
Bouw5D - Fotografie iStockphoto

Vanuit het klimaatakkoord is het verduurzamen van de bebouwde omgeving een van de belangrijkste uitdagingen. Woningbouwcoöperaties zijn druk hun bezit het verduurzamen, minimaal naar label B label, maar wat doet de particuliere sector? Op individueel niveau worden er energiebesparende maatregelen getroffen, maar om aan de klimaatdoelstelling te kunnen voldoen moeten we collectief grote stappen gaan maken. Dat kan alleen door collectief aan de slag te gaan.

Voor particulieren is een eerste stap het (laten) beoordelen van hun eigen woning. Dit kan door een maatwerk-advies op te laten stellen door een EP-W adviseur. Hiermee krijgt u inzicht in de energetisch sterke en zwakke kanten van uw woning. Aan de hand van dit rapport stelt u samen met uw adviseur een MJOP (meerjaren onderhoudsplan) op voor uw woning, waarin u stapsgewijs de verbetering aan uw woning doorvoert. Hierdoor kunt u regulier onderhoud en vervangingsmomenten gebruiken om energetische verbeteringen door te voeren.

Voor grondgebonden woningen is dit volgens Hans Zwiep van Bouw5D een vrij eenvoudige stap, omdat u niet direct afhankelijk van uw buren bent en uw eigen plannen kunt maken. Heeft u een appartement dan ligt dat anders. Hier zult u uw ingrepen grotendeels samen met de andere eigenaren binnen de VVE moeten oppakken. Ook hier geldt dat u start met een maatwerkadvies, maar dan vanuit de bril van de gehele VVE. Hierbij zullen de meeste verduurzamingsmaatregelen aan collectieve voorzieningen en/of gedeelde eigendommen moeten plaatsvinden. Veel hangt af van de splitsingsacte van de VVE.

Om binnen een VVE te verduurzamen is het volgens Hans van primair belang om aan de hand van een goed MJOP uw komende onderhoudsprojecten zo in te richten dat als u iets vernieuwt, u dit duurzaam doet. Denk bijvoorbeeld aan uw dakbedekking. Deze moet op een gegeven moment worden vervangen. Daarvoor wordt binnen de VVE geld gereserveerd, een en ander als vastgesteld in het MJOP en bijbehorende begroting. Het is goed om nu al na te denken over mogelijkheden om samen met dit gepland onderhoud gelijk een verduurzamingstap te maken en extra isolatie aan te brengen. Als die mogelijkheden er zijn, is het goed hier uw MJOP op aan te passen.

Woonlasten Neutraal Renoveren

Dit is een simpel voorbeeld, maar door nu een goed gedegen verduurzamingsplan voor uw woning te maken, is het mogelijk om uw woning op termijn zelfs energieneutraal te maken. Om die grote stap naar energieneutraal te maken is een aanzienlijke investering nodig, maar deze verdient zich zelf terug, door veel lagere energielasten. Om VVE’s te ondersteunen en verbeteringen naar energieneutraal te stimuleren, is de stichting Woonlasten Neutraal Renoveren (WNR) opgericht. Binnen de WNR hebben wij een aanpak ontwikkeld om uw verduurzamingsproject betaalbaar te houden. Hierbij kijken we niet alleen naar de kosten van (toekomstige) ingrepen, maar ook naar subsidiemogelijkheden, verduurzamingsleningen en uw energieverbruik. Op basis van uw huidige energiekosten in combinatie met de reguliere onderhoudskosten aan uw woningcomplex, werken wij een verduurzamingsplan uit waarbij we een balans zoeken tussen investeringskosten aan de ene kant en onderhoudskosten en besparingen in energielasten aan de andere kant. Als we deze kosten in balans kunnen krijgen, spreken we over Woonlasten Neuraal Renoveren. U blijft per maand hetzelfde bedrag uitgeven aan uw woning, alleen is het wooncomfort sterk verbeterd en beperken wij de jaarlijks CO2 uitstoot van uw woning drastisch. Binnen het concept van WNR wordt uw woning 30 jaar onderhoudsarm gemaakt, met een zeer laag energieverbruik en een supercomfortabel binnenmilieu. Door een periode van 30 jaar te hanteren, zijn banken eerder bereid een duurzaamheidslening te verstekken, waardoor u uw investering voor de aanpassingen over deze periode kunt uitsmeren. Omdat de energielasten minimaal zijn, is de invloed van prijswijzigingen van de energietarieven op uw maandlasten bovendien minimaal.

Over Hans Zwiep

Hans Zwiep is energieprestatie adviseur en werkzaam als kostendeskundige. Vanuit zijn motivatie duurzaam te bouwen en CO2-reductie te bevorderen, heeft hij meegewerkt aan AZEB, een Europees onderzoek naar betaalbaar energieneutraal bouwen. Verder is hij GRP-gebouwexpert en lid van de Dutch Green Building Society.

Geïnteresseerd?

Neem gerust contact op met WNR. Graag verzorgen wij voor u een Quickscan ten aanzien van de haalbaarheid van deze aanpak voor uw VVE. Kijk op WNR.nu of mail: Hans@Bouw5D.com.

Meer weten over passiefbouwen? Kijk eens op Woontlekker.nl. Saskia de Jong vertelt hier over wooncomfort in relatie tot verduurzamen en passiefbouwen.

Fotografie: iStockphoto, e.a.