Algemene Advertentie Voorwaarden

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Plaatsing van alle Advertenties en/of andere promotionele uitingen in of door middel van de uitgaven van Rex Support BV te Rotterdam, hierna te noemen REX, en haar dochterondernemingen en deelnemingen, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle Advertentiecontracten en Opdrachten voor het plaatsen van Advertenties (ook voorzover beschikbaar in elektronische vorm), voor Plusproposities, en voor overige werkzaamheden en diensten worden afgesloten en uitgevoerd onder toepassing van deze Algemene Advertentie Voorwaarden en de in en krachtens deze Algemene Advertentie Voorwaarden van toepassing verklaarde aanvullende bepalingen en voorwaarden. Alle genoemde documenten zijn te vinden op onze Internetsite (www.rexmagazines.nl) dan wel op de internetsite van de betreffende dochteronderneming of worden op verzoek kosteloos aan Adverteerders en andere Opdrachtgevers verzonden.

De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van deze Algemene Advertentie Voorwaarden gelden uitsluitend indien schriftelijk door REX voor akkoord bevestigd.

II. Tarieven

 1. Op ieder Advertentiecontract en iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door REX op het moment of gedurende de periode van plaatsing(en)worden gehanteerd met betrekking tot Plaatsing van Advertenties, Plusproposities en/of overige werkzaamheden en diensten van promotionele aard. Hiernaast kan REX Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.
 2. De Advertentietarieven worden door REX door middel van tariefkaarten gepubliceerd op onze website (www.rexmagazines.nl). Op verzoek worden deze publicaties kosteloos aan Adverteerders en andere Opdrachtgevers toegezonden.
 3. REX behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Indien een dergelijke prijsherziening ook doorgevoerd zal worden voor de Advertenties krachtens reeds afgesloten Advertentiecontracten en voor verstrekte Opdrachten, voor zover zij nog niet zijn geplaatst, heeft de Opdrachtgever het recht het restant te annuleren, tenzij de annulering heeft plaatsgevonden na sluitingsdatum.

III. Oplage

 1. Indien op de tariefkaart van de betrokken titel een oplage is vermeld, geldt deze prognose voor het aangegeven kalenderjaar.

IV. Contracten

 1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum van Plaatsing van de eerste op het contract af te nemen Advertentie; is die eerste Advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst, dan zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden verstreken zijn.
 2. Indien de in een Advertentiecontract overeengekomen advertentieruimte niet binnen de contracttermijn kan worden afgenomen, kan de Opdrachtgever bij REX voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter Plaatsing van het restant. Als REX met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden. In geval van uitvoering op verzoek van Opdrachtgever van een Pluspropositie-Opdracht tegen een later gekozen datum, behoudt REX zich het recht voor de overeengekomen prijs aan inmiddels gestegen kostencomponenten aan te passen. Indien de Opdrachtgever na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor de Opdrachtgever het recht op Plaatsing, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde advertentieruimte onmiddellijk te betalen.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities die het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de overschrijding.
 4. Indien de Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het contract de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan de Opdrachtgever REX schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen advertentieruimte verzoeken. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door REX op het moment van totstandkoming van de uitbreidingsovereenkomst gehanteerde tarief. Het tarief zal uitsluitend ingaan op de zestiende dag van de kalendermaand, waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten, en op de eerste dag van de volgende maand in de overige gevallen.

V. Plaatsingen

 1. Het is de adverteerder niet toegestaan om met betrekking tot zijn plaatsingen aan derden rechten te verlenen, tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van REX gebeurt. Onder “derden” wordt niet verstaan een dochtermaatschappij van adverteerder, een en ander als bedoeld in artikel 2:24a BW.
 2. REX behoudt zich te allen tijde het recht voor om Plaatsing van Advertenties respectievelijk Plusproposities te weigeren, die niet voldoen aan de bepalingen van de Regelen, Nederlandse Code voor het Reclamewezen, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (K.O.A.G.) en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsprodukten (KAG), onverminderd gehoudenheid van de Opdrachtgever jegens REX om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen. REX is tevens te allen tijde gerechtigd om Plaatsing van Advertenties respectievelijk Plusproposities te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties of Plusproposities alsmede bij redenen van principiële aard in verband met de uitgave van de kant van de uitgever. Het voorgaande laat onverlet het bepaalde in artikel 19.
 3. De mogelijkheid tot Plaatsing van Advertenties op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per titel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt REX zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van plaatsingsopdrachten op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaarten. Met andere wensen van Opdrachtgevers wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht worden aanvaard. Met betrekking tot plaatsingen waarover Plusproposities worden aangebracht of die door Plusproposities in de verpakking (gedeeltelijk) aan het oog worden onttrokken, wordt geen compensatie of herplaatsing verleend.
 4. Advertentie-uitingen in bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.
 5. (I) Wanneer een Opdracht na Sluitingsdatum door REX wordt ontvangen, behoudt REX zich het recht voor om deze Opdracht te weigeren. Niettemin zal REX zich inspannen de Opdracht uit te voeren evenwel zonder dat zij aansprakelijk is ingeval zij daarin niet zou slagen.

(IIa) Bij annulering door de Opdrachtgever van enige Opdracht, reservering of overeenkomst tussen 5 werkdagen na ondertekening en voor het verstrijken van de Sluitingsdatum, is REX gerechtigd 25% van de opdrachtsom in rekening te brengen. Voor Plusproposities gelden dezelfde voorwaarden op basis van de Sluitingsdatum Plusproposities.

(IIb) Bij annulering door de Opdrachtgever van enige Opdracht, reservering of overeenkomst na het verstrijken van de Sluitingsdatum, is REX gerechtigd het bruto advertentietarief in rekening te brengen. Voor Plusproposities gelden dezelfde voorwaarden op basis van de Sluitingsdatum Plusproposities.

(III) Ingeval van eenzijdige beëindiging door de adverteerder van een samenwerking inzake advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts etc., is REX gerechtigd om de door haar in het kader van die samenwerking gemaakte productiekosten bij de adverteerder in rekening te brengen.

 1. Als de Plaatsing van een Advertentie op een specifieke, speciale positie, of een uiting waarvoor REX in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de twee weken voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald worden.
 2. Het herplaatsen van Advertenties als bedoeld in het overzicht Reproservices is mogelijk tot uiterlijk een jaar na de verschijningsdatum.

VI. Advertentie-materiaal

 1. Het Advertentiemateriaal moet in het bezit van REX zijn voor de door REX vastgestelde Sluitingsdatum tot aan de verschijningsdatum van de betrokken uitgave. REX behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Sluitingsdatum in het bezit van REX is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van het bruto advertentietarief.
 2. Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in het overzicht Reproservices.
 3. REX streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. REX gaat uit van het digitale bestand. Voor een juiste vervaardiging en aanlevering van het digitale bestand verwijzen wij naar het overzicht Reproservices. Indien de Adverteerder een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van REX, een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.
 4. Indien een Opdrachtgever aan REX of de uitgever niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet materiaal en/of materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft REX het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
 5. Eventuele klachten ten aanzien van Advertentie Plaatsingen en/of Plusproposities over onder andere de wijze van reproduceren, Plaatsing en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende tijdschriftschriftelijk aan REX ter kennis te zijn gebracht. Voor de Advertentie Plaatsingen waarvan het Advertentiemateriaal na de Sluitingsdatum aan REX ter beschikking wordt gesteld, worden indien Plaatsing nog mogelijk is, claims over de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit door REX hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. REX neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. REX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.
 7. REX houdt de advertentiecontent tot maximaal een jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager met het bestand zelf gearchiveerd. REX is echter niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de advertentiecontent.

VII. Plusproposities

 1. Ten aanzien van Plusproposities gelden de navolgende bepalingen:
  a. Minimum en maximum formaten van Plusproposities alsmede overige condities worden door REX vermeld in haar offerte c.q. bevestiging van de Opdracht.
  b. Naast de Algemene technische specificaties Plusproposities in tijdschriften van REX gelden tevens voor inserts de Aanlevercondities Inserts in tijdschriften van REX en voor sachets de Aanlevercondities voor Sachets in tijdschriften van REX.
  c. In geen geval mogen Plusproposities gassen of gevaarlijke stoffen bevatten waaronder begrepen stoffen, die bij in- of uitwendig gebruik schadelijk kunnen zijn.
  d. Bij het opplakken van Plusproposities dient met een zekere schommeling van circa 7 mm rekening te worden gehouden. Het is derhalve niet aan te bevelen in het advertentie-ontwerp de plaats van de op te plakken Pluspropositie te markeren.
  e. Het meehechten c.q. opplakken van Plusproposities in de gehele oplage van de desbetreffende tijdschriften kan door REX niet worden gegarandeerd. In ca. 3%van de oplage moet rekening worden gehouden met het ontbreken respectievelijk het onjuist opgeplakt c.q. meegehecht zijn van de Pluspropositie.
  f. Hoewel REX ernaar streeft zo exact mogelijke drukoplagen te verstrekken, aanvaardt REX geen aansprakelijkheid voor eventuele tekorten of overschotten aan sachets, proefmonsters en andere Plusproposities ten gevolge van eventuele wijziging van de opgegeven drukoplage van de betreffende titel(s), alsmede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever.
  g. Hetgeen hiervoor is bepaald voor sachets, proefmonsters, folders of ander drukwerk geldt, voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ook voor andere Plusproposities waarvoor REX een Opdracht aanvaardt.
  h. Het insteken van los materiaal gebeurt op een willekeurige positie. REX is niet verantwoordelijk voor de positie van het ingestoken materiaal.

VIII. Betaling & Korting

 1. Betaling van ter Plaatsing opgegeven Advertenties en Plusproposities dient vooraf te geschieden, tenzij anders met de Opdrachtgever is overeengekomen. REX kan daarbij bedingen, dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle betalingen, die niet geregeerd worden door het bepaalde in het artikel inzake aansprakelijkheid en betaling van de Regelen, moeten binnen veertien dagen na dagtekening van de nota geschieden. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is REX gerechtigd Plaatsing van de Advertentie(s) op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt een twaalfde deel van 1,5 maal de som van de geldende depositorente van de Europese Centrale Bank (plus opslag) en 3%, met een minimum van 13,50 euro per factuur. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van 115,00 euro per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. REX verleent 15% korting op het brutobedrag van de verschuldigde advertentiekosten, indien Plaatsing van de desbetreffende Advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen en mits deze het initiatief tot plaatsing heeft genomen. De korting wordt door REX met de desbetreffende natuurlijke of rechtspersoon verrekend bij de betaling en wel over het voor de geplaatste Advertentie verschuldigde bedrag.
 3. De Opdrachtgever is gedurende 30 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd terzake die nota bij REX te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de nota waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in de voorgaande artikelen 26 en 27 van toepassing. Zolang de Opdrachtgever het Advertentiecontract dan wel de plaatsingsopdracht niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering terzake nota’s uit hoofde van dat contract of die Opdracht.

IX. Aansprakelijkheid

 1. Indien de Opdrachtgever namens een Adverteerder of andere vertegenwoordigde optreedt, staat de Opdrachtgever in voor de nakoming van de bepalingen van de overeenkomst door deze Adverteerder of andere vertegenwoordigde.
 2. REX is eerst ten aanzien van de overeenkomsten en Opdrachten uit hoofde van artikel 1 gebonden na een door of namens haar rechtsgeldig ondertekende bevestiging van mondelinge of schriftelijke Opdrachten van Opdrachtgever dan wel door Plaatsing van de Advertentie of uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste orders indien deze hun oorzaak vinden in door REX niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen.
 3. REX voert de Advertentiecontracten, de Plaatsing van losse Advertenties, het verwerken van Plusproposities alsmede haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. REX is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk, als haar een meer dan lichte mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien REX evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van Opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de Opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de Opdracht is aangenomen. REX is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het bovenstaande kan REX geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht.
 4. Ingeval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Algemene Advertentie Voorwaarden vermelde of met REX overeengekomen voorwaarden, is REX gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de Opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als bij de uitvoering van een Pluspropositie-opdracht door een dergelijke tekortkoming schade wordt veroorzaakt aan de tijdschriften of de productie daarvan stagneert, dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Als REX door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft REX het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is REX verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.
 6. De Opdrachtgever is gehouden REX, de uitgevers, alsmede voor hen werkzame derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen, die voor REX, de uitgevers of voor hen werkzame derden, mochten ontstaan als gevolg van vorderingen, die andere dan de hierboven genoemde derden in verband met of terzake van de door de Opdrachtgever aan REX verstrekte Opdracht of uitvoering daarvan tegen REX, de uitgevers of de voor hen werkzame derden mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.

X. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Advertentie Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij uitsluiting de competente rechter.
 2. Deze Algemene Advertentie Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2014. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Advertentie Voorwaarden.

Rotterdam, januari 2014

Rex Support BV
Marinus van Elswijkkade 14
3059 SG Rotterdam

www.rexmagazines.nl