Waterdorp IN VATHORST

0
3618

Rondom de karakteristieke Hogesteeg in Laak 2, wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan Vathorst. Waterdorp, zoals dit nieuwe deelplan gaat heten, is een aanvulling op het meer stedelijke milieu van de grachtenstad De Laak. Na een jaar voorbereiding en uitwerking wordt er weer een nieuw deelplan uitgevoerd in Vathorst. In workshops met OBV, 033NieuwWonen en stedenbouwkundigen van West8 is gewerkt aan Waterdorp, een hele nieuwe manier van wonen in Vathorst.

Laak 2A wordt gebouwd als een waterdorp met smalle, meanderende straatjes, lage bebouwing en verschillende type woningen naast elkaar. Voor de stedenbouwkundigen van West 8 was vooral het oudhollandse dorp Broek in Waterland een goed voorbeeld van hoe de woonwijk Waterdorp in Vathorst eruit zou moeten zien.

EEN DORP AAN HET WATER

Tijdens interactieve workshops met de betrokken partijen stond de vraag centraal wat wordt verstaan onder een waterdorp. Kleine straatjes, woningen die niet recht of haaks op de straat staan, en daardoor heel anders de straat inkijken en een gevarieerd, romantisch straatbeeld vormden de breed gedragen uitkomst. Centraal kenmerk van het nieuwe Waterdorp is de relatie met het aanwezige water, die nadrukkelijke wordt versterkt door nieuw te graven grachten en singels. Wonen in De Laak betekent wonen met en aan het water. In het nieuw te ontwikkelen deel van De Laak wordt dat principe voortgezet. Zo sluit dit nieuwe deelplan goed aan op de rest van de ‘grachtenstad’ met dat verschil dat de stedelijkheid van oost naar west afneemt en er sprake is van een meer romantische, dorpse woonomgeving.

BIJZONDERE GEBOUWEN

Om die sfeer kracht bij te zetten wordt een aantal bijzondere gebouwen gerealiseerd die het dorp identiteit geven; zoals een ‘fabriekje’ waarin gewoond en gewerkt kan worden, unieke hofwoningen en een ‘schoolgebouw’, bestaande uit verschillende appartementen en rijwoningen van een of twee lagen met kap. Daarnaast worden drie karakteristieke boerderijen opgeknapt en behouden. Eén van deze boerderijen krijgt een horecabestemming in combinatie met een werkplaats/werfje voor laaksloepen.

DIVERSITEIT VOOR BEWONERS

De historie van het gebied is daarmee een belangrijke inspirator geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp. In het hart van de wijk ligt een groen pleintje, de ‘brink’: van oudsher het kloppende hart van sfeervolle en vitale Hollandse dorpen. De wijk krijgt een pittoresk karakter doordat parkeren veelal op de binnenterreinen gebeurd. De brink is goed herkenbaar vanaf de Hogesteeg, de belangrijkste beelddrager voor de wijk. Deze slingerende, historische weg wordt geflankeerd door een doorlopende bomenrij en accentueert het dorpse karakter. Met het uitdiepen en verbreden van de Laak is de recreatieve potentie van het gebied inmiddels versterkt. Alle inspanningen hebben er toe geleid dat het mogelijk is om met een bootje richting Spakenburg en de randmeren te varen. De aanleg van zogeheten ‘overtuinen’ – tuinen gelegen aan de overkant van de straat, direct aan het water – zorgt ervoor dat het straatbeeld groen oogt en dat mensen letterlijk aan het water wonen en verblijven.

DORPSE UITSTRALING

De planvorming gaat terug naar de oorspronkelijke structuurvisie voor Vathorst uit 1998. Op basis van dit plan zijn de deelgebieden in de wijk uitgewerkt. Voor dit deel van de Laak was het deelplan al in 2007 af, maar door tussenkomst van de financiële en economische crisis, heeft de ontwikkeling stilgelegen. Het concept is dan ook aangepast. Uitgangspunt hierbij was minder woningen per vierkante meter dan in de oorspronkelijke verkaveling was ingetekend. Hierdoor heeft het gebied een meer romantische, dorpse uitstraling gekregen. De harde kademuren zijn vervangen door groene taluds, waardoor een meer landschappelijke inpassing ontstaat.

HET PROGRAMMA – VOOR IEDER WAT WILS

In het Waterdorp komen in totaal ruim 400 woningen in allerlei verschillende typen, waarbij er ook ruimte is voor 37 vrije kavels. Het woningbouwprogramma is divers. Het gaat om grote en kleinere vrije kavels en koopwoningen (ook sociale koop), kleinere woningen, dorps wonen met één laag met een kap. De bouw start in het zuiden, oplopend naar het noorden van het gebied: van de Boulevard naar de Laak. De bouw begint begin 2017. Medio 2016 start de verkoop van de eerste woningen van de projectontwikkelaars.

VRIJE KAVELS

De vrije kavels gaan het 3e kwartaal van 2016 in verkoop. Het project wordt in twee tot drie jaar gerealiseerd, in twee fasen van elk 200 woningen. Het proces begint met het bouwrijp maken van de gronden vanaf januari 2016. De vrije kavels worden ook in twee fasen uitgegeven, waarbij de eerste circa 20 kavels in het midden van het dorp worden uitgegeven. De grachten en singels worden helemaal uitgegraven als de laatste kavel is bebouwd. Tegen die tijd is Vathorst een onderscheidende en karakteristieke wijk rijker.

MEER INFORMATIE

www.vrijekavelsvathorst.nl
www.vathorst.nl