MAAK het verschil

0
2153
Fintessa Vermogensbeheer - Fotografie iStockphoto

Naar verwachting zal wereldbevolking de komende vijf jaar zal groeien naar 8 miljard mensen. Als de wereld steeds dichter bevolkt raakt en de welvaart toeneemt door de economische groei, neemt ook de vraag naar energie, voedsel en water toe. De natuurlijke hulpbronnen van de aarde zijn echter niet onuitputtelijk.

Mocht de verwachting over de groei van de wereldbevolking uitkomen dan hebben wij over tien jaar 50 procent meer energie, 40 procent meer water en 35 procent meer voedsel nodig dan nu, terwijl we hedentendage al twee keer meer hulpbronnen gebruiken dan onze planeet kan aanmaken. Willen wij onze toekomstige welvaart veiligstellen, dan is het van belang dat we de consumptie van deze natuurlijke hulpbronnen verminderen. De wereldeconomie moet een draai maken naar een duurzame en circulaire samenleving.

Traditioneel worden investeringsbeslissingen uitsluitend gebaseerd op financiële criteria. Om de financiële gezondheid van een onderneming te kunnen volgen wordt niet alleen naar de balans en resultatenrekening gekeken maar ook naar de ontwikkelingen van de financiële ratio’s. De belangrijkste zijn kasstromen, solvabiliteit en rentabiliteit. Bij kasstromen wordt gekeken naar de mate waarin een onderneming in staat is om aan direct opeisbare verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de mate waarin aan de (lange termijn) verplichtingen kan worden voldaan. De rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat en het geïnvesteerde vermogen.

Bij duurzaam beleggen worden ESG-criteria uitdrukkelijk meegenomen in het investeringsproces omdat ESG-criteria van invloed kunnen zijn op het financiële rendement van een belegging. Wanneer er positieve meetbare ESG-effecten behaald worden naast het financiële rendement is er sprake van impactbeleggen. Ligt de focus bij duurzaam beleggen primair op het financieel rendement, bij impactbeleggen is dat de ESG-impact.

Meer dan de helft van de Nederlandse institutionele beleggers vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daarom hebben zij ESG-criteria opgenomen in hun beleggingsstrategie. Het belangrijkste doel van het integreren van ESG-criteria in het investeringsproces is risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappelijk belang en ondernemingsbestuur in kaart te brengen. Zo kan er een betere afweging gemaakt worden tussen risico en rendement. ESG-elementen kunnen namelijk een aanzienlijk impact hebben op de marktwaarde van een bedrijf.

Een voorbeeld van impactbeleggen is het meenemen van de mate van CO2-uitstoot in de investeringsbeslissing. Er is inmiddels wetgeving die beleggers handvatten geeft wat betreft het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is een uitvloeisel van de klimaatovereenkomst van Parijs uit 2015. Een aantal landen gaat met individuele wetgeving nog een stap verder. Zo zijn in Frankrijk fondsbeheerders met meer dan 500 miljoen euro aan vermogen onder beheer verplicht om in hun jaarverslag de CO2-impact van hun portefeuilles te verantwoorden. Aandeelhouders zijn immers gedeeltelijk eigenaar van een bedrijf en daarmee medeverantwoordelijk. Met name grote institutionele beleggers kunnen invloed uitoefenen op de bedrijven waarin zij beleggen.

Er zijn veel nuances binnen ESG. Het is veelal lastig om de juiste data beschikbaar te krijgen door de relatieve beginfase waarin ESG-beleggen zich bevindt. Vijftig tinten groen zogezegd.

Los van de milieuaspecten is het zinvol om de CO2-impact van de beleggingsportefeuille te verminderen omdat op langere termijn een lagere CO2-uitstoot een positief effect heeft op de prestaties van bedrijven en daarmee ook op de rendementen van de beleggingen. Zo kan op meer manieren het verschil worden gemaakt. Energiezuinig produceren is niet alleen beter voor het milieu maar ook nog eens goed voor de portemonnee.

Fotografie: iStockphoto